Veelgestelde vragen

Afvalstoffenheffing en afvalbeleid

Wat houdt de afvalstoffenheffing in?

Wij betalen jaarlijks 11 miljoen aan kosten voor het ophalen van afval. Zo betalen wij voor de vuilniswagens en vuilnismannen of -vrouwen, maar ook voor het afvoeren van het afval en het verbranden daarvan. Deze kosten berekenen wij door in de afvalstoffenheffing. Het geld wat wij hiermee ontvangen, mogen we alleen maar weer uitgeven aan zaken die te maken hebben met afval. Dat noemen we een gesloten systeem. We kunnen hier dus niet wegen of groen mee onderhouden.

Hoeveel afvalstoffenheffing betaal ik in 2021?

In 2021 betaalt een eenpersoonshuishouden € 276,36 per jaar en een meerpersoonshuishouden € 310,32 ongeacht de hoeveelheid afval dat aan straat werd gezet.

Wanneer het huidige beleid (zonder diftar) zou worden doorgezet komt de hoogte van de afvalstoffenheffing in 2022 voor een meerpersoonshuishouden uit op € 317,- en voor een eenpersoonshuishouden op €283,- (in laagbouw).

Wat gaat er veranderen als na 2021 Diftar wordt ingevoerd?

De kosten voor afvalstoffenheffing bestaan vanaf 1 januari 2022 uit een vast deel en een variabel deel. Ieder huishouden betaalt een vast deel. Maar hoe minder vaak u restafval aanbiedt, des te minder gaat u betalen voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Net als met de water-, gas- of elektriciteitsmeter; u betaalt wat u hebt verbruikt.

Hoe hoog wordt de afvalstoffenheffing in 2022?

Let op: Dit is het voorstel waar de gemeenteraad nog over gaat beslissen.

Voorgesteld wordt een vast tarief voor de afvalstoffenheffing van € 220,- per jaar. Dit bedrag is zowel voor een eenpersoons- als tweepersoonshuishouden gelijk.

Het variabele deel dat hierboven op komt, wordt berekend voor het aantal keren dat er in 2022 een minicontainer voor restafval of een afvalzak aan de ondergrondse container wordt aangeboden maal het bedrag per aanbieding voor een minicontainer of een zak per keer.

Het tarief dat wordt voorgesteld per minicontainer is € 7,- per keer als de minicontainer wordt aangeboden. Voor een afvalzak van 60 liter aan de ondergrondse container voor restafval is dit € 2,-.

Omdat het nieuwe systeem ingaat op 1 januari 2022 en er nog niet bekend is hoe vaak inwoners gaan aanbieden, is er voor de afvalstoffenheffing in 2022 een inschatting gemaakt op het aantal keren dat men het restafval zal aanbieden. In de tabel hieronder staat een berekening. Inschatting van het aantal keren dat restafval in 2022 wordt aangeboden en de berekening van de nieuwe afvalstoffenheffing:

situatie met
minicontainer 240 liter
situatie met afvalzakken in ondergrondse container
eenpersoonshuishouden 8 x €7,- = €56 + € 220 = €276 26 x €2,- = €52 + € 220 = €272
meerpersoonshuishouden 12 x €7,- = €84 + € 220 = €304 44 x €2,- = €88 + € 220 = €308

Met deze aannames en inschattingen blijft de afvalstoffenheffing nagenoeg gelijk voor zowel laagbouw als voor de hoogbouw. Voor hoogbouw zijn deze aantallen mede gebaseerd op de mogelijkheid van het scheiden van GFE (Groente- Fruit en Etensresten).

Wordt er door beter te scheiden minder restafval aangeboden dan hierboven is ingeschat, dan gaat men dus minder afvalstoffenheffing betalen. Gaat men meer aanbieden dan moet men rekenen op hogere afvalstoffenheffing in 2023.

Voorbeeld:
Dus als bijvoorbeeld 9 keer de container wordt aangeboden bij een meerpersoonshuishouden, dan krijgt men 3 maal €7,- dus €21,- in mindering op de afvalstoffenheffing in 2023.

Vanaf 2022 wordt het vaste tarief berekend en een inschatting gemaakt van het aantal keren dat men restafval aanbiedt. In 2023 krijgt men dan een aanslag met het vast tarief plus het werkelijke variabele tarief van 2022.

Eén ding is al wel zeker; door beter te scheiden heeft u straks zelf invloed op de inzamelkosten van uw afval. Uitgangspunt is dat inwoners die de container minder vaak aanbieden dan in de huidige situatie, straks goedkoper uit zijn.

Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing?

Ja dat kan. Dan moet daar wel een reden voor zijn. Bijvoorbeeld als u onvoldoende inkomsten heeft. Elk huishouden in gemeente Emmen krijgt een aanslag voor de afvalstoffenheffing. Als u deze heeft ontvangen, kunt u een aanvraag doen voor kwijtschelding. Hoe u dat kunt doen staat duidelijk uitgelegd op de aanslag. Uw aanvraag wordt dan door de gemeente Emmen beoordeeld.

Wat is het beleid voor onvermijdbaar medisch afval?

Elk huishouden waar sprake is van een chronische ziekte met veel onvermijdbaar medisch afval kan een tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval wordt bijvoorbeeld stoma-, incontinentie- en dialysemateriaal verstaan. Voor deze aanvraag kunt u terecht bij de balie in het gemeentehuis van Emmen. Als u een verklaring met handtekening van de huisarts kunt laten zien dat u onvermijdbaar medisch afval heeft, wordt deze aanvraag goedgekeurd.

Ik zamel zwerfafval in en doe dit altijd bij het restafval (grijze deksel). Waar laat ik dit zwerfafval na 1-1-2022?

We gaan in overleg met de vele vrijwilligers die in onze gemeente zwerfafval opruimen, om samen een goede oplossing te bedenken voor het zwerfafval.

Zamelen jullie ook bedrijfsafval in?

Een bedrijf moet zelf regelen dat het bedrijfsafval op een goede manier wordt ingezameld door een particuliere inzamelaar. Bedrijfsafval kan niet worden weggegooid in de ondergrondse containers van de gemeente of naar de milieustraat worden gebracht.

Zamelen jullie ook afval in van scholen?

Op dit moment valt het afval van scholen nog onder bedrijfsafval. In het najaar starten we met scholenprogramma’s, waarbij deelnemende scholen geholpen worden met het scheiden van hun afval in speciale containers. Zo kunnen zij ook helpen met het terugdringen van de hoeveelheid restafval in gemeente Emmen. Via deze website en onze social media kanalen geven wij hier later meer informatie over.